jestem

Prezentacja działań prozdrowotnych w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rrykach

Prezentacji dokonano podczas uroczystości wręczania Certyfikatów Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Samorządowe Przedszkole Nr2 z grupami integracyjnymi im. M.Kownackiej w Rykach przystąpiło do sieci placówek promujących zdrowie w roku 2003. Z przeprowadzonej wówczas na terenie przedszkola ogólnej diagnozy stanu zdrowia dzieci wynikało, że 70% dzieci ma różne problemy zdrowotne, dotyczące zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Wobec takiego stanu zdrowotności najmłodszego pokolenia trudno było przejść obojętnie. Stąd zrodziła się myśl podjęcia w przedszkolu szeroko zakrojonych działań pro zdrowotnych. Efektem było stworzenie przedszkolnego programu zdrowotnego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch.”

Podstawowym celem promocji zdrowia w naszym przedszkolu jest relacjach wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym w ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe to:

 • zwiększanie aktywności fizycznej dzieci,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania,
 • zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,
 • promowanie zasad zdrowia psychicznego dzieci,
 • zmniejszanie częstotliwości występowania wypadków – szczególnie drogowych,
 • intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy.
Program „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany jest w oparciu o następujące, powiązane ze sobą elementy:
 • Wiedza o zdrowiu związana z funkcjonowaniem własnego organizmu.
 • Umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Wiedza i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej.
 • Wiedza o czynnikach środowiskowych i społecznych wpływających na zdrowie.
W trakcie realizacji programu kształtowałyśmy czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijałyśmy ogólną sprawność ruchową dzieci. W równym stopniu troszczyłyśmy się o zdrowie pracowników i dzieci.
W celu zwiększenia świadomości pracowników przedszkola w zakresie promocji zdrowia przeprowadzonych zostało kilka szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej. Szkolenia te prowadziłam zarówno ja, jako lider promocji zdrowia w przedszkolu, jak i doradcy metodyczni: Pani Bożena Wasilewska oraz Pani Halina Chołody. Ponadto wielu nauczycieli brało udział w zewnętrznych kursach i szkoleniach związanych z tematyką zdrowotną. Także personel obsługowy został przeszkolony w zakresie propagowania zdrowia oraz włączony w organizację przedszkolnych uroczystości o tematyce pro zdrowotnej. W przedszkolu pojawiła się też informacyjna tablica ogłoszeń dla wszystkich pracowników, dotycząca treści pro zdrowotnych.

Treści pro zdrowotne włączone zostały do codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej przedszkola. I tak wprowadzony został zwyczaj mycia zębów po każdym posiłku we wszystkich grupach wiekowych. W naszym przedszkolu nawet najmłodsze dzieci mają indywidualne półeczki na kubeczki, szczoteczki i pasty do zębów, i potrafią posługiwać się tymi przyborami. W każdej grupie ustalony i zapisany został „kontrakt grupowy” obejmujący zasady bezpiecznego pobytu w przedszkolu. dzieci ucząsię wierszy i piosenek oraz prezentują teatrzyki o tematyce zdrowotnej. Wraz z panią intendentką biorą udział w układaniu jadłospisów dekadowych – smacznych i zdrowych. Pod kierunkiem nauczycieli wykonują zdrowe posiłki: surówki, sałatki warzywne i owocowe, zielone kanapki. Chętnie biorą udział w organizowanych w przedszkolu konkursach plastycznych, takich jak na przykład: „Jarzynokolandia” czy „Czyścioszki-przedszkolaczki”.
Nauczycielki wprowadziły do planowych zajęć ruchowych elementy gimnastyki korekcyjnej. Stosują w pracy z dziećmi metody stymulacyjne i wyciszające, w tym metodę Veroniki Sherborne, Kniessów, Orffa, Dalcroze`a, techniki relaksacyjne, dramę pantomimę, biblioterapię i bajkoterapię. Terapie prowadzone są we współpracy z zatrudnionymi w przedszkolu specjalistami: pedagogiem specjalnym, psychologiem i logopedą. Do wdrażania treści pro zdrowotnych wykorzystywane są też sytuacje edukacyjne spontanicznie prowokowane przez dzieci.
Ponadto zorganizowane zostały liczne imprezy ogólnoprzedszkolne: spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa przedszkolaka, spotkanie z panią kucharką w celu propagowania zdrowego odżywiania, spotkanie z malarzem pod tytułem: „Relaksujący wpływ malarstwa na zdrowie psychiczne”, spotkanie z pielęgniarką: „Z higieną na ty”, teatrzyki i filmy o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, spotkanie z muzykiem pod hasłem: „Muzyka leczy duszę”, „sprzątanie świata” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, spotkanie ze strażakiem na temat grożących dzieciom niebezpieczeństw, Dzień Sportu.
W ramach promocji zdrowia dla naszych dzieci organizujemy różnorodne wycieczki ogólnoprzedszkolne: do gabinetu stomatologicznego, do gabinetu fizjoterapii, czy do siłowni, a przede wszystkim cykliczne wyjazdy na basen.
Organizujemy także imprezy ogólnoprzedszkolne z udziałem rodziców. Spotkania takie odbywają się po południu, przebiegają w formie zabawowej, a do wspólnej zabawy włączani są oczywiście rodzice. Dwie z takich imprez to: „Pomidorek show” mająca na celu propagowanie zdrowego odżywiania oraz impreza pod hasłem „Czystość to zdrowie”. W ten sposób staramy się stworzyć rzeczywiste partnerstwo między przedszkolem i domem rodzinnym dzieci w zakresie oddziaływań pro zdrowotnych. Celowi temu służą również prelekcje dla rodziców na zebraniach ogólnych. Tematy dotychczas przeprowadzonych prelekcji to: „Zapobieganie przejawom agresji u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Czy bicie wychowuje? Kary i nagrody w wychowaniu dzieci” oraz „Wpływ telewizji i komputera na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci”. Pedagogizacji rodziców służy także gazetka na korytarzu przedszkolnym promująca zdrowie.
Prezentując działania pro zdrowotne nie można też pominąć przeprowadzanych na terenie przedszkola badań profilaktycznych, a są to: komputerowe badanie wzroku, przegląd i lakowanie zębów oraz badanie pod kątem wad postawy.
Promocję zdrowia w naszej placówce wspomaga realizacja w poszczególnych grupach dodatkowych programów. Są to:

 • program „Podaruj dzieciom słońce” realizowany przez strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach, obejmujący podstawowe zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, na placu przedszkolnym, w domu oraz w innych miejscach zabaw dzieci;
 • autorski program „Agresji mówimy – Nie!” realizowany w grupie dzieci pięcioletnich w celu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym;
 • program „Wszystko powinno być czyste to oczywiste” wdrażający dzieci do dbałości o czystość i higienę osobistą.

Po całorocznej pracy nasz program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” został zewaluowany. Wyniki wskazały na dużą skuteczność podejmowanych systematycznie działań. Przesądziło to o decyzji o kontynuacji programu w bieżącym roku szkolnym oraz w kolejnych latach, a także o poszerzeniu działań pro zdrowotnych.
Dodatkowe działania pro zdrowotne zaplanowane i realizowane w tym roku szkolnym to:

 • prowadzenie gimnastyki korekcyjnej przez zatrudnionego w przedszkolu rehabilitanta,
 • przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników przedszkola na temat sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • stworzenie we współpracy z policją programu obejmującego nie tylko bezpieczne poruszanie się po drodze, ale także problematykę złego dotyku i kontaktów z nieznajomymi, programu realizowanego przez policjantów z wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rykach,
 • udział w konkursach plastycznych o tematyce pro zdrowotnej organizowanych poza przedszkolem, na przykład przez SANEPID,
 • organizację wycieczek na łono przyrody, na tereny, gdzie dzieci mogą oddychać czystym, niezanieczyszczonym powietrzem, na przykład do lasu. Planujemy także organizację w czerwcu pierwszej „Zielonej szkoły” dla dzieci sześcioletnich.

Poza tym kontynuujemy działania pro zdrowotne zapoczątkowane w roku poprzednim, i tak nadal ściśle współpracujemy z pracownikami służby zdrowia, dzieci objęte są badaniami profilaktycznymi, opieką stomatologiczną, pozostają też pod stalą opieką pielęgniarki, uczestniczą w imprezach i wycieczkach związanych z promocją zdrowia. Pracujący zaś w przedszkolu nauczyciele uwzględniają w pracy wychowawczo – dydaktycznej podstawowe założenie, iż okres pobytu dziecka w przedszkolu powinien służyć przede wszystkim kształtowaniu się czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, poprawianiu nawyków higieniczno – zdrowotnych oraz rozwojowi sprawności ruchowej.
Na koniec pragnę dodać, że realizacja treści programu zdrowotnego jest systematycznie monitorowana przez lidera promocji zdrowia oraz zespół wspierający, opisywana w kronice przedszkola i dokumentacji podstawowej. Nasza praca przyniosła już pozytywne efekty w zakresie zdrowia dzieci i nabytych przez nie nawyków pro zdrowotnych, co potwierdzają obserwacje nauczycielek, spostrzeżenia personelu pomocniczego, a przede wszystkim opinie rodziców, wyrażających swe zadowolenie w ankietach i wywiadach.