jestem

W przedszkolnym zestawie programów edukacyjnych znajdują się między innymi:

 1. Program autorski opracowany dla potrzeb oddziałów integracyjnych , opracowany przez Bożenę Wasilewską, Mirosławę Hauqe Brasławską, Annę Kawkę i Ewę Winconek.
 2. Program własny „Jestem Polakiem-Polska moją Ojczyzną” autorstwa Beaty Goluch-Sznerch. Celem ogólnym programu jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązywania do ziemi ojczystej. Cele szczegółowe programu to:
  • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  • zapoznanie z najbliższą okolicą,
  • uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody,
  • budzenie poczucia przynależności narodowej,
  • zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami,
  • wpajanie szacunku dla symboli narodowych,
  • przybliżanie przeszłości narodu,
  • zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami,
  • przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków.
 3. Program własny „Agresji mówimy nie” autorstwa Bożeny Wasilewskiej. Celem programu jest kształcenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz zapobieganie przejawom agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Cele szczegółowe to m.in.:
  • wykształcenie u dzieci umiejętności życia w zgodzie z samym sobą i drugim człowiekiem,
  • stworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu własnych uczuć oraz uczuć innych ludzi,
  • wykształcenie wrażliwości emocjonalnej na potrzeby innych ludzi,
  • rozwinięcie kompetencji społecznych, takich jak życzliwość, tolerancja, empatia i asertywność,
  • przestrzeganie przez dzieci norm, zasad i reguł funkcjonujących w przedszkolu i danej grupie,
  • wykształcenie u dzieci umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu,
  • wykształcenie obrazu świata, w którym dla osiągnięcia celu nie trzeba uciekać się do zachowań agresywnych.
 4. Program własny „W zdrowym ciele zdrowy duch” autorstwa Bożeny Wasilewskiej, Joanny Komosy, Anny Pospiech, Beaty Goluch-Sznerch. Głównym celem promocji zdrowia w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Cele szczegółowe programu to m.in.:
  • zwiększanie aktywności fizycznej dzieci,
  • zachęcanie do zdrowego odżywiania,
  • zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,
  • promowanie zdrowia psychicznego dzieci,
  • zmniejszanie narażeń dzieci na czynniki szkodliwe w środowisku życia,
  • zmniejszanie częstotliwości występowania wypadków ,szczególnie drogowych,
  • intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy.
 5. Program własny pracy z dzieckiem leworęcznym autorstwa Joanny Komosy. Cele programu to m.in.:
  • kształtowanie właściwej postawy wobec leworęczności,
  • usprawnianie motoryki rąk,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej,
  • doskonalenie umiejętności pisania, rysowania lewą ręką.
 6. Najnowszym programem jest program umuzykalniający autorstwa Joanny Komosy. „Dziecko w świecie muzyki” program umuzykalniający dla dzieci w wieku przedszkolnym.

„Dziecko w świecie muzyki” program umuzykalniający dla dzieci w wieku przedszkolnym

CELE PROGRAMU

Głównym celem promowania w przedszkolu jest:

 • zamiłowania do śpiewu i tańca jako źródła radości jak też poznawania świata,
 • rozwijanie twórczej ekspresji dzieci,
 • rozwijanie celowości poznawczej i umiejętności korzystania z różnych dziedzin,
 • kształtowanie w dzieciach umiejętności różnicowania uczuć i wyrażania ich.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Dzieci:

 • znają wiele piosenek i potrafią je śpiewać,
 • interpretują i reagują swobodnie na muzykę,
 • potrafią rytmizować teksty,
 • potrafią rozróżniać wysokość, barwę i dynamikę dźwięków,
 • potrafią układać swobodnie śpiewne dialogi,
 • dostrzegają potrzebę stałego obcowania z muzyką,
 • kształtują dokładność, współpracę, swobodę w wyrażaniu samego siebie,
 • potrafią zatańczyć wybrane tańce,
 • poznają różne gatunki muzyki.

ZADANIA PRZEWIDZIANE W PLANIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM
NA ROK SZKOLNY 2007/2008.

WRZESIEŃ:
Rada szkoleniowa „Muzykoterapia w pracy z dzieckiem”

PAŹDZIERNIK:

 1. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • piosenki, tańce, wiersze,
 2. Spotkanie z muzykiem i choreografem
  • poznanie tańca ludowego – krakowiaka,
  • wysłuchanie krótkiego koncertu ludowego,

 

LISTOPAD:

 1. Zabawa Andrzejkowa
  • tańce, piosenki,
  • poznawanie tradycji ludowych, wróżby,
  • zabawy ze śpiewem
 2. Udział w koncercie „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
  • wiersze, piosenki.

 

GRUDZIEŃ:

 1. „Mikołajki” - wizyta Mikołaja w przedszkolu,
  • piosenki, wiersze, taniec,
 2. Utworzenie „Małego Towarzystwa Przyjaciół Ryk”na terenie przedszkola,
 3. Ogólnoprzedszkolna Wigilia połączona z przedstawieniem „Jasełkowym”,
  • wspólne śpiewanie kolęd, gra na cymbałkach wybranych kolęd – chętne dzieci,
  • wiersze, śpiewne dialogi,
  • składanie życzeń,

 

STYCZEŃ:

 1. Zabawa karnawałowa
  • taniec i śpiew przy akompaniamencie nowoczesnej, dyskotekowej muzyki,
  • śpiewne dialogi i improwizacje muzyczne,
 2. Uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”
  • przedstawienie „Jasełkowe”
  • wiersze, piosenki,
  • tańce
  ,

 

LUTY:

 1. Koncert organowy w Kościele Parafialnym w Rykach,
  • wysłuchanie koncertu w Kościele
  • śpiewanie pieśni religijnej przy akompaniamencie organowym w Kościele,
 2. Rada szkoleniowa „Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez muzykę”.
 3. Nauka tańca „Trojak”.

 

MARZEC:

 1. Powitanie wiosny,
  • zabawy ze śpiewem,
  • montaż słowno-muzyczny,
 2. Występ dzieci z wiązanką tańców ludowych z „Małego Towarzystwa Przyjaciół Ryk” w MGCK (wiązanka tańców lubelskich) na spotkaniu TPR.
 3. Wizyta i występ zespołu tańca nowoczesnego działającego przy MGCK w Rykach.

 

KWIECIEŃ:

 1. Spotkanie popołudniowe, ogólno przedszkolne prowadzone nowatorskimi metodami pt. „Muzyka jest wszędzie”,
  • tańce integracyjne
  • śpiewanie
  • tworzenie instrumentów muzycznych
 2. Święta Wielkanocne,
  • podtrzymywanie tradycji ludowych
  • malowanie pisanek
  • odtwarzanie przyśpiewek ludowych
 3. Koncert fortepianowy utworów Chopina w wykonaniu ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Puławach.

 

MAJ:

 1. Uroczystości z okazji „Dnia Ojca i Matki”
  • wiersze, taniec
  • piosenki, śpiewanie, życzenia
 2. Występ dzieci z wiązanką tańców ludowych z „Małego Towarzystwa Przyjaciół Ryk” w ZSO Nr 2, w MGCK
  • śpiewanie „A na mostku...”, „Płynie Wisła, płynie”, „Lipka”,
  • wykonanie wiązanki tańców kurpiowskich i „Poloneza”
 3. Konkurs piosenki przedszkolnej
 4. Występ dzieci z ogniska muzycznego działającego na terenie Ryk. Koncerty na skrzypcach, pianinie, gitarze, syntezatorze.

 

CZERWIEC:

 1. Impreza z okazji Dnia Dziecka
  • konkursy
  • śpiewy, zabawa
 2. Występ dzieci z wiązanką tańców ludowych z „Małego Towarzystwa Przyjaciół Ryk” na Sesji Dziecięcej Rady Miejskiej w Rykach zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka
 3. Spotkanie Koła Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Ryk
 4. Występ dzieci z wiązanką tańców ludowych z „Małego Towarzystwa Przyjaciół Ryk” w MGCK (wiązanka tańców kurpiowskich, „Polonez”, śpiewy pieśni ludowych) na spotkaniu TPR.
 5. Zakończenie roku szkolnego
  • montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci,
  • występ rodziców w układzie tanecznym „Polonez” w strojach szlacheckich.