jestem

Program Partnerstwa z APS

Od przedszkola się wszystko zaczyna!

 

Jaki wpływ na kształtowanie dziecięcych umysłów ma edukacja matematyczna i techniczna
w przedszkolu? Jak przygotować nasze pociechy do szkoły, aby odnosiły sukcesy edukacyjne? Jak to robić, aby przygotować nasze dzieci do liczenia i myślenia technicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskały nauczycielki i nauczyciele pracujący w przedszkolach
w innowacyjnym kursie e-learningowym.

Czytaj więcej: Program Partnerstwa z APS

W przedszkolnym zestawie programów edukacyjnych znajdują się między innymi:

 1. Program autorski opracowany dla potrzeb oddziałów integracyjnych , opracowany przez Bożenę Wasilewską, Mirosławę Hauqe Brasławską, Annę Kawkę i Ewę Winconek.
 2. Program własny „Jestem Polakiem-Polska moją Ojczyzną” autorstwa Beaty Goluch-Sznerch. Celem ogólnym programu jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązywania do ziemi ojczystej. Cele szczegółowe programu to:
  • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
  • zapoznanie z najbliższą okolicą,
  • uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody,
  • budzenie poczucia przynależności narodowej,
  • zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami,
  • wpajanie szacunku dla symboli narodowych,
  • przybliżanie przeszłości narodu,
  • zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami,
  • przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków.
 3. Program własny „Agresji mówimy nie” autorstwa Bożeny Wasilewskiej. Celem programu jest kształcenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz zapobieganie przejawom agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Cele szczegółowe to m.in.:
  • wykształcenie u dzieci umiejętności życia w zgodzie z samym sobą i drugim człowiekiem,
  • stworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu własnych uczuć oraz uczuć innych ludzi,
  • wykształcenie wrażliwości emocjonalnej na potrzeby innych ludzi,
  • rozwinięcie kompetencji społecznych, takich jak życzliwość, tolerancja, empatia i asertywność,
  • przestrzeganie przez dzieci norm, zasad i reguł funkcjonujących w przedszkolu i danej grupie,
  • wykształcenie u dzieci umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu,
  • wykształcenie obrazu świata, w którym dla osiągnięcia celu nie trzeba uciekać się do zachowań agresywnych.
 4. Program własny „W zdrowym ciele zdrowy duch” autorstwa Bożeny Wasilewskiej, Joanny Komosy, Anny Pospiech, Beaty Goluch-Sznerch. Głównym celem promocji zdrowia w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Cele szczegółowe programu to m.in.:
  • zwiększanie aktywności fizycznej dzieci,
  • zachęcanie do zdrowego odżywiania,
  • zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,
  • promowanie zdrowia psychicznego dzieci,
  • zmniejszanie narażeń dzieci na czynniki szkodliwe w środowisku życia,
  • zmniejszanie częstotliwości występowania wypadków ,szczególnie drogowych,
  • intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy.
 5. Program własny pracy z dzieckiem leworęcznym autorstwa Joanny Komosy. Cele programu to m.in.:
  • kształtowanie właściwej postawy wobec leworęczności,
  • usprawnianie motoryki rąk,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej,
  • doskonalenie umiejętności pisania, rysowania lewą ręką.
 6. Najnowszym programem jest program umuzykalniający autorstwa Joanny Komosy. „Dziecko w świecie muzyki” program umuzykalniający dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  Czytaj więcej: W przedszkolnym zestawie programów edukacyjnych znajdują się między innymi:

Prezentacja działań prozdrowotnych w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rrykach

Prezentacji dokonano podczas uroczystości wręczania Certyfikatów Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Samorządowe Przedszkole Nr2 z grupami integracyjnymi im. M.Kownackiej w Rykach przystąpiło do sieci placówek promujących zdrowie w roku 2003. Z przeprowadzonej wówczas na terenie przedszkola ogólnej diagnozy stanu zdrowia dzieci wynikało, że 70% dzieci ma różne problemy zdrowotne, dotyczące zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Wobec takiego stanu zdrowotności najmłodszego pokolenia trudno było przejść obojętnie. Stąd zrodziła się myśl podjęcia w przedszkolu szeroko zakrojonych działań pro zdrowotnych. Efektem było stworzenie przedszkolnego programu zdrowotnego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch.”

Czytaj więcej: Prezentacja działań prozdrowotnych w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rrykach