jestem

Koncepcja

 Koncepcja pracy przedszkola

PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM

- KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR.2

im. M . Kownackiej

W Rykach

Zmodyfikowana dnia 16 lutego 2016r.

Nie idź za mną,

bo nie umiem prowadzić.

Nie idź przede mną,

bo mogę za Tobą

nie nadążyć.

Idź po prostu

obok

mnie

i bądź

moim przyjacielem.”

Albert Camus

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

§  Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

§  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

§  Statut Przedszkola,

§  Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA :

-  zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;

-  kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;

-  wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

-  integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;

-  dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

-  uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

-  stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

-  indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.WIZJA

 

PRZEDSZKOLE- DRUGIM DOMEM.

MIEJSCEM DOBREJ ZABAWY, NAUKI, RADOŚCI. DAJĄCYM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA.

 

 

 1. STAWARZAMY KAŻDEMU DZIECKU, PEŁNOSPRAWNEMU
  I NIEPEŁNOSPRAWNEMU SZANSE ROZWOJU NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI I POTRZEB.

 

 1. PONAD WSZYSTKO STAWIAMY DOBRO DZIECKA
  I PRZYGOTOWUJEMY JE DO ODNOSZENIA SUKCESÓW ORAZ PRZYJMOWANIA NIEPOWODZEŃ.

 

 1. UCZYMY WRAŻLIWOŚCI, EMPATII, ZROZUMIENIA INNYCH. ROZBUDZAMY CIEKAWOŚĆ ŚWIATA I LUDZI.

 

 1. STAWIAMY SOBIE ZA CEL WYCHOWAĆ DZIECKO OTWARTE NA LUDZI, POMYSŁY I INSPIRACJE PŁYNĄCE Z ZEWNĄTRZ. DZIECKO TWÓRCZE, POTRAFIĄCE WYKORZYSTAĆ DRZEMIĄCY W NIM POTENCJAŁ.

 

 1. EFEKTYWNIE PRACUJEMY I PRZYGOTOWUJEMY DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI NA KOLEJNYCH SZCZEBLACH EDUKACYJNYCH.

 

 

 

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się na ul. Żytniej 28 a, w wolno stojącym, dużym, jednopiętrowym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć  i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
W przedszkolu funkcjonuje 5 grup w tym 3 integracyjne.

 

ZASOBY MATERIALNE
Placówka posiada:

-  5 sal dydaktycznych wyposażanych w meble i pomoce dydaktyczne,

- szatnię,

- salę indywidualnej rehabilitacji ruchowej,

- salę stymulacji sensorycznej,

-  gabinet do terapii logopedycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej,

-  ogród przedszkolny,

-   zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne;

ZASOBY LUDZKIE

-  Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,

-  zespół specjalistów:  logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant ruchowy.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:

- Program rozwoju placówki,

- Roczny plan pracy przedszkola,

- Innowacyjny program integracyjny,

- Program wychowawczy,

- Program profilaktyczny,

- Program terapii pedagogicznej.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

-  ciekawe świata,

-  ufne w stosunku do nauczycieli,

-  radosne,

-  aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

-  twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

-  uczciwe i prawdomówne,

-  odpowiedzialne i obowiązkowe,

-  kulturalne i tolerancyjne,

-  świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

wykazuje :

-  motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

-  zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

-  umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

-  umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości,

-  umiejętność współpracy w grupie

-  umiejętność radzenia sobie z trudnościami

-  tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

-  samodzielność,

-  odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami).

 

posiada:

-  zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

-  wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

-  podstawową wiedzę o świecie;

potrafi:

-  cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

rozumie, zna:

-  prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

-  zasady bezpieczeństwa,

-  zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

-  zasady kultury współżycia z ludźmi,

-  kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-  potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

 

nie obawia się:

-  występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,

-  dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

-  wykazywać inicjatywę w działaniu,

-  wyrażać swoich uczuć.

MISJA

 

NASZE PRZEDSZKOLE - SZANSĄ

NA SUKCES KAŻDEGO DZIECKA.

 

To przedszkole, które:

-rozwija to co najlepsze,

- wyrównuje deficyty,

- łączy doświadczenie z nowoczesnością, tym, co niesie przyszłość,

- spełnia ewaluujące oczekiwania wszystkich stron,

 

Aby uzyskać takie efekty przedszkole:

 

 1. Zapewnia domową atmosferę, optymalne warunki dla kształtowania się osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci.

 2. Dba by dzieci rozwijały się wszechstronnie zgodnie ze swoimi możliwościami
  i potrzebami.

 3. Stwarza warunki, które sprzyjają osiąganiu sukcesów wychowanków
  w różnych obszarach działalności przedszkola.

 4. Uczy dzieci tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Integruje dzieci pełno i niepełnosprawne.

 5. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne, radzące sobie
  z problemami i pomagające innym.

 6. Stosuje metody i techniki aktywizujące, kształtując i rozwijając postawy twórcze oraz zdolność twórczego myślenia.

 7. Współpracuje z rodziną dziecka – jest otwarte na propozycje rodziców
  i ich udział w życiu przedszkola.

 8. Zapewnia pomoc specjalistyczną psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną.

KRYTERIA SUKCESU

- upowszechnienie i akceptacja praw dziecka,

- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),

- skuteczna realizacja programów własnych oraz programu terapii, profilaktyki
i wychowawczego,

- skuteczny system diagnozowania dzieci,

- efektywne działania wspierające dziecko potrzebujące pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

- częsty udział dzieci w konkursach, turniejach, olimpiadach, itp.,

- przedszkole jest organizatorem konkursów międzyprzedszkolnych,

- aktywny udział w akcjach ochrony środowiska: zbieranie makulatury, segregacja śmieci, zbieranie baterii,

- czynny udział w wielu akcjach charytatywnych,

- rozszerzenie integracji rodziców z placówką,- eskalacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

- wypromowanie przedszkola w środowisku lokalnym,

- wzrost skuteczności pracy nauczycieli,

- zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacja
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu,

- prężne działanie WDN-u na terenie placówki,

- działanie w przedszkolu programów własnych: profilaktyczny, wychowawczy, terapeutyczny, do zajęć kółka tanecznego, jestem bezpieczny, razem w Europie, program współpracy z rodzicami, adaptacyjny, plastyczny i stymulacji zmysłów.

- wyremontowanie budynku przedszkolnego,

- poprawa stanu ogrodu i placu zabaw,

- wymiana umeblowania sal na nowe,

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę.

 

OBSZARY ROZWOJU PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.


ROLA NAUCZYCIELA

1.      Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem
i możliwościami rozwojowymi.

2.      Poznanie dziecka poprzez obserwację jego aktywności (znajomość psychiki rozwojowej dziecka).

3.      Prawidłowe zdiagnozowanie dziecka i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb i możliwości.

4.      Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

5.      Dostarczenie dziecku bodźców stymulujących i pobudzenie je do aktywności własnej.

6.      Otwarcie na dziecko i na jego pomysły.

7.      Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy.

8.      Wdrażanie do samodzielności.

9.      Kształcenie prawidłowych postaw społecznych.

10.  Przygotowanie dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

11.  Prawidłowe instruowanie zdrowych dzieci w jaki sposób zainicjować kontakty
z dziećmi niepełnosprawnymi.

12.  Nawiązanie więzi z domem rodzinnym dziecka jako warunku prawidłowej realizacji programu.

13.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

I. Promocja placówki

1.      Dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wszystkie możliwe sposoby.

2.      Życzliwość wobec rodziców.

3.      Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

4.      Prowadzenie strony internetowej przedszkola.

5.      Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

6.      Prezentacja w lokalnych mediach.

7.      Zabieganie o notatki w prasie lokalnej.

8.      Organizacja uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

 

II. Diagnozowanie osiągnięć dzieci

 

Nauczyciele prowadzą diagnozę i dokumentują ją na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624
z późniejszymi zmianami):

załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia dotyczy przedszkola i stanowi:

Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych z:

1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dziecka:

1.      Diagnoza wstępna

- wybór techniki i opracowanie narzędzi do diagnozowania,

- przeprowadzenie obserwacji wstępnej,

- ustalenie, które dzieci wymagają pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

- przekazanie informacji rodzicom.

2.      Ustalanie i podjęcie form pomocy dziecku

- powołanie zespołu wspomagającego dziecko,

- analiza wyników diagnozy oraz orzeczeń i opinii o dzieciach,

- założenie kart: IPET – ów i IPPPP,

- opracowanie planu działań wspierających,

-uzyskanie zgody rodziców,

- opracowanie indywidualnych i grupowych planów i programów terapii lub wspomagania.

3.      Ewaluacja działań

- monitorowanie postępów dziecka,

- ocena skuteczności zrealizowanych metod i form w stosunku do dziecka,

- korygowanie pracy zespołu,

- przeprowadzenie diagnozy półrocznej i końcowej,

- wnioski do dalszej pracy.

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla rodzica:

- organizacja kącika dla rodziców,

- proponowanie literatury psychologiczno - pedagogicznej,

- organizacja i wyznaczenie terminu spotkań dla rodziców.

III. Praca w oparciu o metody aktywizujące

Wdrażanie dzieci do samodzielności i aktywności na rzecz własnego rozwoju zależy nie tylko od temperamentu dzieci, ale także od  postawy i stylu pracy nauczyciela. Dlatego w pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy szereg metod aktywizujących, między innymi:

- pedagogika zabawy,

- metody stymulujace postawy i myslenie twórcze (techniki parateatralne, drama, relaksacja,

bajkoterapia, burza mózgów, metoda projektu, symulacja, gry planszowe),

- metody wspomagające naukę czytania, pisania, liczenia (metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej - dziecięca matematyka, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda

H. Tymichowej, elementy metody I. Majchrzak),

 

- Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborn’e,

- Twórcza ekspresja ruchowa przy muzyce metodą R.Labana,

- aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Straus

- metoda gimnastyki twórczej C.Orffa.WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGÓW

Warunkiem prawidłowo przebiegającego procesu dydaktyczno - wychowawczego jest kompetentna i efektywna współpraca całego zespołu pedagogów. Najczęściej Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Zespoły te tworzone są w oparciu
o zgłaszające się chętne osoby do danego zadania. Każdy zespół na początku zbiera dane, następnie je analizuje i interpretuje. Kolejnym krokiem w pracy zespołów jest planowanie
i realizacja podjętych działań. Ostatnim etapem w tym procesie jest ocena wyników, czyli sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

W naszym przedszkolu funkcjonują następujące zespoły:

1.      prowadzących daną grupę,

2.      do spraw promocji,

3. wspierający do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3.      wspierający dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych,

4.      opiniujący programy przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

5.      realizujący programy własne,

6.      ewaluacyjne,

7.      tworzący dokumenty w oparciu, o które pracuje placówka,

8.      przygotowanie i prowadzenie imprez i uroczystości,

9.      prowadzący kółka zainteresowań,

10.  do spraw dekoracji.

Wyniki pracy zespołów są analizowane i oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką. Dyrektor zachęca nauczycieli do współpracy, wspiera ich pomysły
i inicjatywy, akceptuje aktywność pracowników oraz stwarza warunki i właściwą atmosferę pracy, swoim postępowaniem daje przykład innym.


Działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli, którzy realizują programy ogólnopolskie, przygotowują happeningi i występy dzieci oraz realizują własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA

Formy współpracy z rodziną dziecka:

- zebrania ogólne oraz zebrania grupowe,

- częste konsultacje i spotkania indywidualne w sprawach bieżących,

- zajęcia otwarte dla rodziców,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- zajęcia otwarte dla kandydatów na przedszkolaka,

- prowadzenie tematycznych kącików dla rodziców,

- organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców,

- pomoc rodziców podczas realizacji podjętych działań charytatywnych,

- udział i współudział rodziców w uroczystościach, spotkaniach i wycieczkach,

- włączenie rodziców w działania na rzecz przedszkola, udzielenie wsparcia finansowego.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

- organizowanie imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

- dalsza współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami i władzami samorządowymi,

- udział w akcjach charytatywnych,

- włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

- rytmika (raz w tygodniu),

- filharmonia, teatrzyki, kino,

- nauka języka angielskiego (dwa razy w tygodniu),

- nauka tańców nowoczesnych (dwa razy w tygodniu),

- kółko tańca ludowego( raz w tygodniu),

- koło „Ekspresji twórczej”( raz w tygodniu),

- Koło teatralne „Plastusiowy Teatr”(raz w tygodniu).

REKOMENDACJA DO DALSZEJ PRACY:

Na podstawie rozmów, analizy pracy oraz  przeprowadzonej ewaluacji w przedszkolu

zaplanowano:

w zakresie bazy:

- stopniowa wymiana umeblowania sal na nowe,

- wzbogacenie bazy przedszkola o: nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne, księgozbiór i płytotekę

- dalsze wyposażanie sali do ćwiczeń rehabilitacji ruchowej,

- wyposażenie ‘kącików do pracy indywidualnej w grupach” w pomoce dydaktyczne,

- doposażenie gabinetu specjalistów w pomoce i programy komputerowe,

- budowę parkingu przy placówce, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i wygodę rodziców podczas przywożenia i odbierania dzieci z przedszkola.

EWALUACJA KONCEPCJI

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

* na początku poprzez wprowadzanie koniecznych zmian będziemy ulepszać realizowany program.

* po każdym roku pracy:

- sprawdzenie które działania zostały zrealizowane,

- w razie potrzeby wprowadzenie zmian w koncepcji,

- zaplanowanie dalszej pracy placówki w oparciu o zebrane informacje.

* po 5 latach:

- ocena efektów działania programu (podsumowująca Rada Pedagogiczna),

- stopień zaangażowania nauczycieli w realizację założeń (samoocena nauczycieli),

- wnioski do dalszej pracy.

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.