jestem

RODO

 

RODO klauzula informacyjna dla Rodziców/opiekunów

 

Szanowni Państwo

 

 

 

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 2 z grupami integracyjnymi im.Marii Kownackiej w Rykach z siedzibą; 08-500 Ryki, ul. Żytnia 28 A, reprezentowane przez dyrektora mgr Annę Pośpiech;

 

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer telefonu:       (81) 8652343

 

3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panią Elżbietą Tomaszek.

 

4. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

 

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.

 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 • realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

 

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola

 

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania     – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 

 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rykach oraz archiwizowane

 

 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

 

 

 

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do  momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

 

 

 

12. Macie Państwo prawo do:

 

 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,

 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

 

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,

 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne. 

  

Anna Pośpiech

 

 

 

 Niniejsza klauzula została zamieszczona:

 

 1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu

 2. Na stronie internetowej przedszkola

 

 

 

 

 

Artykuł, który polecamy- "Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)"

 Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

 

 

Każdy z nas żyje w świecie, który jest pełen różnych dźwięków. Dostarczają one nam wielu informacji. Mogą sygnalizować otaczające nas zjawiska np. ostrzegać przed niebezpieczeństwem.  Zmysł słuchu zapewnia nam również możliwość komunikowania się za pomocą mowy. By proces ten przebiegał sprawnie konieczne jest współdziałanie wielu elementów układu słuchowego oraz w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego są to nieprawidłowości                                w przetwarzaniu  słuchowym na poziomie neuronalnym nie wynikające                            z zaburzeń funkcji poznawczych czy językowych.  Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie są odrębną jednostką chorobową, ale zespołem objawów występujących w przebiegu innych dolegliwości. Przyczyną występowania coraz większej liczby problemów z percepcją słuchową u dzieci jest nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi np. korzystanie                                    z komputera, oglądanie telewizji, korzystanie z zabawek i urządzeń wydających zbyt głośne dźwięki. Nadmierna stymulacja bodźcami powoduje  u dziecka trudności w filtrowaniu i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.  Natomiast bezpośrednie rozmowy z dziećmi doskonalą umiejętności utrzymania uwagi  na dłuższych wypowiedziach                            i zrozumienia ich treści, uczą formułowania myśli i ich ekspresji oraz doskonalą odczytywanie emocji podczas wypowiedzi.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego definiuje się jako niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.  Amerykańskie Towarzystwo Mowy, Języka i Słuchu ASHA wskazuje, iż centralne zaburzenia słuchu rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

f  lokalizacja źródła  dźwięku,

f  różnicowanie dźwięku, w tym dźwięków mowy,

f rozpoznawanie wzorców dźwiękowych czyli porównywanie aktualnie słyszanych dźwięków z wzorcami głosek i sylab oraz innych dźwięków utrwalonymi w pamięci słuchowej,

f analiza czasowa sygnału dźwiękowego,

f percepcję sygnałów konkurujących,

f umiejętność rozumienia mowy zniekształconej,

f umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego.

Przeprowadzone badania wskazują, iż centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego  występują u 5 - 7 % dzieci w wieku 7 – 14  lat. Charakterystyczne jest, że częstość ich występowania jest dwa razy większa u chłopców. Najczęściej ujawniają się w przedszkolu lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej,  kiedy to gwałtownie rosną wymagania edukacyjne. U dzieci objawem sugerującym występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego jest zachowanie wskazujące na zaburzenia percepcji słuchowej pomimo prawidłowej czułości słuchu. Dziecko ma trudności z rozumieniem złożonych poleceń, szczególnie tych, w których używane jest nowe słownictwo czy też mających złożoną strukturę gramatyczną. Często współwystępują trudności z czytaniem na głos                                               i literowaniem, płynnością wypowiedzi,  nauką matematyki, ortografią. Trudności sprawia również rozumienie mowy w hałasie, gdzie kilka osób mówi jednocześnie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie.  Trudności związane                      z nieprawidłowym przetwarzaniem słuchowym u dzieci powodują opóźnienie rozwoju mowy, może wystąpić zaburzenie intonacji – mowa szybka, głośna lub monotonna.  Dziecko ma trudności ze skoncentrowaniem się na tym co mówi nauczyciel, odczuwa częste, silne bóle głowy oraz zmęczenie po przebywaniu                   w hałaśliwym pomieszczeniu. Dziecko może nadmiernie zwracać uwagę na nieistotne rozpraszające bodźce słuchowe, przejawiać trudności                                          z zapamiętywaniem i powtarzaniem usłyszanej informacji oraz z uczeniem się na pamięć, może koncentrować uwagę na głosie nauczyciela, a nie na treści wypowiedzi. Trudności w realizowaniu codziennych czynności, aktywności przedszkolnej mogą obniżyć samoocenę dziecka, dlatego należy otoczyć je opieką, by uniknąć   problemów emocjonalno-społecznych.

Wśród zaburzeń przetwarzania słuchowego najczęściej wyróżnia się trzy kategorie kliniczne:

zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym są najczęstszą postacią zaburzeń przetwarzania słuchowego (50%). Dzieci mają problemy                                           w dekodowaniu dźwięków, wyodrębnianiu ich cech istotnych oraz  różnicowaniem dźwięków, co przekłada się na trudności w czytaniu i pisaniu, często występują wady wymowy.

zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie (30%). Cechami charakterystycznymi dzieci z takimi  problemami jest słaba  krótkotrwała pamięć słuchowa, trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób, zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność.

zaburzenia integracji słuchowo – wzrokowej. U dzieci mogą występować trudności zarówno w czytaniu jak i pisaniu, także w aktywnym wykorzystaniu prozodycznych cech mowy, także trudności w lokalizacji źródła dźwięku oraz problemy z koordynacją wzrokowo – słuchowo - wzrokową.

Każdy z wyżej wymienionych typów APD wymaga dostosowania postępowania terapeutycznego do istoty zaburzeń.   Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą współwystępować z innymi deficytami i zaburzeniami np. dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI),  zaburzeniami uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD).

W procesie diagnostycznym konieczna jest ścisła współpraca audiologa, logopedy, psychologa i pedagoga w celu uzyskania pełnej informacji                                       o trudnościach dziecka. Trafna diagnoza jest zatem podstawą do opracowania właściwego postępowania terapeutycznego, warunkującego zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu przez dziecko z APD.  Należy pamiętać, że zaburzenie przetwarzania słuchowego jest problemem,  z którego się nie wyrasta z wiekiem.

 

Literatura:

1.    Szuchnik J. i in. (2005) „Uczeń z wadą słuchu chce  zrozumieć  świat”. MEN. Warszawa.

2.    http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-2013_vol-12_issue-4_article-1124.pdf

3.http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-2014_vol-13_issue-1_article-1140.pdf

3.    http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2013/hyg-2013-4-396.pdf

Artykuł, który polecamy - " Wpływ zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych z użyciem klocków na rozwój dziecka"

Wpływ zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych

z użyciem klocków na rozwój dziecka

 

        

         Klocki są zabawką uniwersalną i uwielbianą przez dzieci od najmłodszych lat. Są idealne zarówno dla dziewczynek, jaki i dla chłopców. W początkowym okresie obcowanie z klockami polega na chwytaniu pojedynczych klocków i rzucaniu nimi
o podłogę – jest to naturalny etap w rozwoju. Dziecko uczy się poprzez manipulacje nie tylko przystosować swe ruchy do przedmiotu, ale aktywnie oddziaływać na te przedmioty. Po jakimś czasie dziecko będzie próbowało zbudować swoją pierwszą budowlę z zaledwie dwóch trzech klocków, a zanim rodzic się obejrzy maluch będzie tworzył coraz to bardziej skomplikowane konstrukcje.

         Zabawa klockami, nie tylko stanowi źródło rozrywki, ale jest przede wszystkim kluczowa dla rozwoju różnorodnych kompetencji. Z tego względu są świetną propozycją dla dzieci i warto je udostępniać  pozwalając w pełni wykorzystać beztroski czas zabaw, łącząc go z nauką.

         Możemy się spotkać z rozmaitymi rodzajami klocków, które łączą się na różne sposoby. Bardzo wartościowe są też tradycyjne klocki drewniane, z których już najmłodsze dzieci potrafią układać wieże, czyli najprostsze konstrukcje. Wybierając klocki należy dostosować je do wieku dziecka i kierować się zasadą: im prostsze tym lepiej rozwijają wyobraźnię. Budowanie z klocków pozwala na swobodną ekspresję dziecka, dlatego lepiej wybierać klocki, z których można stworzyć różne konstrukcje, a nie tylko odtworzyć wymyśloną przez producenta budowlę gdyż zestawy tematyczne zazwyczaj umożliwiają wykonanie jednej konstrukcji.

         Klocki sprawdzone przez pokolenia, posiadają szereg zalet. Warto więc zapoznać się z tym, jak  wpływają na rozwój dziecka.       

         [1] Zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne z użyciem klocków rozwijają sprawność manualną, ale dotyczą nie tylko samej sfery ruchowej, jak to sugeruje nazwa tych zabaw. Obejmują też sferę poznawczą oraz emocjonalno-społeczną. Rozwijają  spostrzeżenia, koordynację wzrokową, wyobrażenia, myślenie, kreatywność, mowę, uwagę i pamięć.

[2]    Czego możesz nauczyć dziecko w czasie zabawy klockami:

Rozpoznawania kolorów

Rozpoznawania kształtów – świetne są do tego klocki drewniane

Klasyfikowania – mniejszy, większy

Działań na zbiorach

Liczenia

Relacji przestrzennych – nad, pod, prawo, lewo, obok

Przykłady zabaw z klockami

Pokazuj dziecku klocek i nazwij jego kolor – na początek wystarczą 2-3 klocki w jednolitych kolorach. Potem poproś dziecko by wskazało lub podało ci klocek określonego koloru.

Pokazuj dziecku klocki o określonych kształtach i nazywaj je, potem poproś by dziecko podało ci klocek określonego kształtu

Ustaw obok siebie dwie wieże, jedną z jednego klocka drogą z dwóch – wyjaśnij znaczenie mniejsze - większe

Twórz zbiory kilku elementowe – ucz dziecko pojęcia więcej - mniej

Ustaw kilka klocków i ucz liczenia

Poproś dziecko, aby z pudełka podało określoną liczbę klocków, klocki w danym kolorze czy o danym kształcie

Zbudujcie małe miasto z klocków i małym samochodzikiem przemierzajcie jego ulice tak by nie uszkodzić zabudowań

Możesz prosić dziecko o narysowanie zbudowanej konstrukcji.

 

         Zalety zabaw konstrukcyjnych

Klocki są bardzo przydatne począwszy od nabywania  podstawowej umiejętności rozpoznawania kolorów, aż po naukę matematyki. Jednak głównie u małych dzieci  rozwijają one wspomnianą sprawność manualną, a to szczególnie ważne w pierwszych latach ich życia, kiedy uczą się precyzji i koordynacji ruchowej. Manipulacja klockami bardzo pomaga w późniejszej nauce pisania, dzieci nie mają problemu z właściwym trzymaniem długopisu i kreśleniem liter czy rysowaniem. Tworzenie konstrukcji z różnych elementów rozwija wyobraźnię i kreatywność. Takie zabawy znakomicie rozbudzają pomysłowość. Samodzielna praca nad konstrukcją uczy koncentracji, skupienia i obserwacji. W późniejszych latach dochodzi do tego też nauka planowania kolejnych etapów budowli. Dziecko tworzy coś zupełnie nowego, jest tego sprawcą i może urzeczywistniać wytwory swojej wyobraźni - co daje bardzo wiele radości i satysfakcji, a wspólne budowanie z klocków z rodzicami czy innymi dziećmi uczy dzielenia się i współdziałania.

        

         Tak więc zabawy klockami mają same zalety. Niezwykle korzystnie wpływają na rozwój dzieci i są jednymi z najbardziej przez nie lubianymi. Zabawy z udziałem klocków wszelkiego rodzaju, doskonale sprawdzają się już u najmłodszych dzieci i ewoluują wraz z ich wiekiem. Z uwagi na ich ogromny wpływ na rozwój dziecka klocki należą do zabawek, których nie powinno się zastępować niczym innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/rozwoj-dziecka/zabawa-a-rozwoj/1328-zabawa-klockami-ma-wiele-zalet.html

 

https://hitcena.pl/blog/jak-zabawa-klockami-wplywa-na-rozwoj-dziecka-korzysci-z-zabawy-klockami.html

 

 


 [1]HTML: <NOSCRIPT>

 [2]HTML: </NOSCRIPT>

Artykuł, który polecamy- " Każdy popełnia błędy"

Każdy popełnia błędy

 

Wszyscy rodzice starają się jak najlepiej wychować swoje dziecko, nauczyć je właściwych zachowań, wpoić zasady i reguły obowiązujące w społeczeństwie. Większość jednak popełnia błędy. Jak ich uniknąć?

 

Brak zaufania i ciągła kontrola kilkulatka może spowodować, że dziecko nie będzie chciało się w nic angażować.

Rodzice pomagają sobie często rozmowami z innymi rodzicami, fachową literaturą, podpatrywaniem zachowań pedagogów, rozmowami z nimi. Mimo tego jednak pojawiają się kłopoty wychowawcze, których nie potrafimy sami rozwiązać, a to przekłada się na dalsze problemy z dziećmi.

BRAK KONSEKWENCJI

Jednym z najczęściej powtarzanych błędów wychowawczych wobec dzieci jest niekonsekwencja.

Niekonsekwencja pojawia się w wielu sytuacjach z życia rodzinnego, często już od najmłodszych lat dziecka rodzice "niechcący" wpadają w tę pułapkę.

Dzieci posiadają zdolność manipulowania dorosłymi w taki sposób, by osiągnąć swój cel. Niekonsekwencja rodziców polega na tym, że często ustalają z dzieckiem jakieś zasady postępowania, a potem ich nie egzekwują. Jeśli dziecko zauważy takie postępowanie, od razu to wykorzysta, ponieważ dorośli dadzą mu powód, by sądzić, że każdym następnym razem także zapomną o zasadach. Wtedy będzie można postępować wg własnych zasad i pomysłów.

Jeśli umawiamy się z dzieckiem, że po zakończonej zabawie zawsze musi posprzątać swoje zabawki, tak powinno być. Może zdarzyć się sytuacja, gdy bardzo się nam dokądś spieszy. Wtedy także trzeba trzymać się tej zasady. Jeśli raz pozwolimy, by w pokoju został bałagan, będzie się to powtarzało, a dziecko będzie miało bardzo silny argument - Ostatnim razem pozwoliłaś mi zostawić nieporządek, bo też bardzo się spieszyliśmy, niech więc i dziś tak będzie. Dorosły nie będzie miał na to wytłumaczenia, sam wpadnie we własną pułapkę niekonsekwencji.

Niekonsekwencja pojawiać się może we wszystkich sferach życia. Aby uniknąć sytuacji stresowych, dziecko musi mieć świadomość, że reguły zawsze są przestrzegane i nie ma od nich odstępstwa. Wtedy nie będzie nawet próbowało zmieniać zasad ani ustalać swoich. Dziecko najlepiej funkcjonuje wśród norm, bo wtedy czuje się bezpiecznie i wie, że rodzice ustalając coś, na pewno będą się tego trzymać.

PODWAŻANIE AUTORYTETU

Podważanie autorytetu przez rodziców u siebie nawzajem to kolejny błąd, który zdarza się popełniać dorosłym. Czasem się zdarza, że każde z rodziców ma na jakiś temat inne zdanie, ale mimo to trzeba między sobą ustalić, jaki jest wspólny stosunek obojga rodziców do problemu, z którym przychodzi dziecko. Nie powinna zaistnieć sytuacja, w której każdy z rodziców mówi coś innego, bo wtedy dziecko zacznie faworyzować tego, który przychyli się do jego prośby. Oboje rodzice powinni wypracować sobie szacunek i autorytet u dziecka.

 

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość - często nazywana "nieprzeciętą pępowiną", pojawia się najczęściej u matek. Różne są jej przyczyny, ale na pewno nie jest ona dla dziecka dobra.

Rodzice nadopiekuńczy niechcący wyrządzają dziecku krzywdę. Usuwając z jego drogi wszystkie przeszkody, rozwiązując za nie problemy i trudności sprawiają, że dziecko nie potrafi poruszać się w normalnym świecie, w którym takich trudności i spraw do załatwienia nie brakuje.

Dziecko trafiając do przedszkola, styka się z różnymi sytuacjami, w których stawiają je inne dzieci, np. zabierając zabawkę. Maluch, który pochodzi z nadopiekuńczej rodziny, nie będzie sobie umiał poradzić w takiej sytuacji, a to tylko jedna z wielu zdarzających się na co dzień.

Trzeba pamiętać o tym, że w życiu mamy przy dziecku zawsze nie będzie. Samo zostanie w przedszkolu, samo pójdzie na kilka godzin do szkoły, będzie poznawało inne dzieci, będzie musiało się samo ubierać i rozbierać w szatni, samo jeść, samo zapamiętać zadania do wykonania w domu.

Jeśli nie będzie tego nauczone, tylko cały czas przez kogoś wyręczane, nie nauczy się samodzielności, bez której nie sposób funkcjonować.

Rodzicowi nie uda się usunąć z drogi dziecka wszystkich przeszkód i ochronić przed krytyką. Należy więc zamiast być nadopiekuńczym rodzicem, przygotować dziecko do tego, że w świecie pozadomowym są różne trudne sytuacje, z którymi będzie musiało sobie poradzić samo.

BRAK POCHWAŁ

Kolejnym częstym błędem wychowawczym jest zaniechanie przez rodziców chwalenia dziecka i odrzucanie go.

Każde dziecko powinno być otoczone miłością i jeśli nadarzy się okazja, chwalone za różne rzeczy. Pamiętać należy jednak, by pochwały były udzielane tylko za to, za co się należą. Często bowiem, gdy dziecko jest chwalone na każdym kroku, nawet za coś, do czego się nie przyłożyło, a wiemy, że mogłoby to zrobić lepiej, przestaje się starać, bo wie, że pochwała i tak obligatoryjnie mu się należy.

Odrzucanie dziecka ma miejsce wtedy, gdy nie mamy dla niego czasu, nie bawimy się z nim, nie zauważamy jego radości i problemów.

Jeśli dziecko zamknie się w sobie i w swoim świecie, trudno będzie to zmienić. Pojawi się brak zaufania do rodziców i przekonanie, że rodzice nie chcą go zauważać, bo mają ważniejsze swoje sprawy.

W dzisiejszych czasach, gdy dorośli są zabiegani, trzeba mimo to znaleźć chwilę dla swojego dziecka, trzeba z nim porozmawiać, zapytać o ewentualne problemy, wspólnie poszukać rozwiązania. W ten sposób budujemy również swój autorytet.

NADMIERNA KONTROLA

Brak zaufania i ciągła kontrola kilkulatka może spowodować, że dziecko nie będzie chciało się w nic angażować. Ważne jest, by rodzice wiedzieli, czym zajmuje się ich dziecko, jak, w co i z kim się bawi, ale ta kontrola może być dla dziecka niewidoczna. Jeśli prosimy je, by starło kurze, obserwujmy dyskretnie, w jaki sposób to robi, ale nie kontrolujmy ciągle. Jeśli wykona zadanie, pochwalmy je, a ewentualne poprawki nanieśmy sami, kiedy dziecko nie będzie widziało.

 

ZŁY PRZYKŁAD

Często się zdarza, że mówimy dzieciom o pewnych postawach, ale sami nie wcielamy ich w życie. Bardzo częstym przykładem jest sytuacja, gdy rodzic nie używa zwrotów grzecznościowych. Dziecko mimo tego, że wie, iż powinno się ich używać, nie robi tego, bo nie ma przykładu od rodziców. Nauka łączy się z dawaniem przykładu. Bez tego dziecko niczego się nie nauczy. Zdarza się także, że dziecko robi coś źle, bo nikt mu nie powiedział, że jest to złe i nie wie, że jego postępowanie nie jest właściwe.

 

NIEMĄDRE KARANIE

Bardzo często popełnianym błędem wychowawczym jest brak wyciągania konsekwencji za złe zachowanie. Coś w postępowaniu dziecka rodzicom się nie podoba, a mimo to nic z tym nie robią albo robią po czasie. Dziecko często już nie pamięta, za co ma wyznaczoną karę. Ważne jest, by nałożyć ją od razu, za dane przewinienie i powiedzieć o tym dziecku: Teraz będziesz odsunięty od zabawy na 5 minut za to, że….

Należy także pamiętać o tym, by konsekwencje były możliwe do spełnienia i adekwatne do sytuacji.

OBCIĄŻANIE DZIECKA WŁASNYMI NIESPEŁNIONYMI MARZENIAMI

W życiu wielu dorosłych zdarzyło się zapewne, że jakieś ich marzenie z dzieciństwa nie spełniło się, np. nie zostali tancerzami. Pamiętać należy o tym, by swoich niespełnionych założeń, planów, marzeń nie przenosić na dziecko. Często robi ono coś, co nakazuje mu rodzic, zupełnie bez przekonania. Nie sprawia mu to ani radości, ani satysfakcji. Czuje się przymuszane do wykonywania zadania.

 

  W dzisiejszych czasach bardzo często zdarza się, że dziecko jest wychowywane przez przedszkole lub nianie, bo rodzice są bardzo zapracowani.  Niestety, żadne, nawet najlepsze przedszkole nie wychowa dziecka za rodziców, bo nigdy ani wychowawczyni, ani niania nie będzie takim autorytetem, jakim jest rodzic. To także ważny aspekt wychowawczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/najczestsze-bledy-wychowawcze-rodzicow/

Pasowanie na przedszkolaka

Uroczystość "Pasowania na przedszkolaka"

 

 

            Dnia 1 grudnia w grupie 3 -latków odbyła się uroczystość "Pasowania na przedszkolaka". Podczas imprezy dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Na koniec złożyły "Przyrzeczenie", po którym pani dyrektor Anna Pośpiech dokonała uroczystego pasowania .Uroczystość przygotowana była w ścisłej współpracy z rodzicami,  za co serdecznie dziękujemy.

                                          

                                                                                                                                                                                                        Nauczycielki z grupy I:

 

                                                                                                                                                                                                                                   Joanna Gąska, Monika Kierzkowska, Anna Kryczka.

                                                                      

Więcej artykułów…

 1. Koncepcja