jestem

System nagród i kar

System nagród i kar

 

            Zespół do spraw profilaktyki, opieki i wychowania działający w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Rykach w składzie mgr Dorota Siwek, mgr Anna Skomra, mgr Edyta Osial, Aleksandra Pawlak, aktualizował we wrześniu 2017 r. funkcjonujący w przedszkolu " System nagród i kar".

            Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno robić. Trzeba je wspierać i motywować do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie reagować na ich łamanie. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka dlatego też w naszym przedszkolu konsekwentnie stosujemy określony poniżej system nagród i kar.

 

 NAGRADZAMY ZA:

•Stosowanie ustalonych zasad i umów.

•Wysiłek włożony w wykonaną pracę.

•Wywiązanie się z podjętych obowiązków.

• Bezinteresowną pomoc innym.

•Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

  FORMY NAGRADZANIA:

•Pochwała indywidualna.

•Pochwała wobec grupy.

•Pochwała przed rodzicami.

•Eksponowanie mocnych stron dziecka.

•Wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu.

•Przydzielenie ważnego zadania do wykonania.

•Wyznaczenie dziecka na "pomocnika" przy realizacji określonego zadania.

• Możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy dla całej grupy.

•Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki.

•Udzielenie dodatkowego okresu czasu na zabawy swobodne według pomysłu dzieci.

• Uatrakcyjnienie dnia (udostępnienie do dyspozycji nowej zabawki, niecodziennego sprzętu).

•Chodzenie w pierwszej parze.

•Symboliczna „czerwona kropka” lub „uśmiechnięta buźka” na „Tablicy zachowania” w grupie.

•Drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania (odznaka, order, naklejka).

 

 

KARZEMY ZA:

•Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania

w grupie i przedszkolu.

•Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu

własnemu i innych.

•Zachowania agresywne.

•Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności.

•Celowe nie wywiązywanie się z określonych obowiązków.

 

FORMY KAR:

•Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).

•Upomnienie słowne  indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).

•Upomnienie słowne  wobec grupy.

•Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).

•Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek

w kącikach zainteresowań).

• Poinformowanie rodziców o przewinieniu.

• Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka.

•Czasowe odsunięcie od zabawy.

•Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.

•Posadzenie dziecka na krzesełko przez określony czas w celu wyciszenia, przemyślenia zachowania.

•Wyprowadzenie dziecka na krótki czas do innej grupy (sali obok), pod opiekę obecnego tamże nauczyciela.

• Postawienie na „grupowej „Tablicy zachowania” symbolicznej „czarnej kropki” lub „smutnej buźki”.