jestem

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 2 z grupami integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Rykach można uzyskać na nowej stronie internetowej naszego przedszkola sp2ryki.szkolnastrona.pl w  zakładce REKRUTACJA

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole nr 2 w Rykach, jest jedyną placówką z grupami integracyjnymi w powiecie ryckim. W gronie nauczycieli fachową opiekę i wsparcie dydaktyczne świadczą dzieciom orzeczeniami nauczyciele specjaliści a dzieci niepełnosprawne mają możliwość stania się pełnymi członkami społeczeństwa, kształtowania swojej osobowości a także zdobywania umiejętności         i wiedzy na miarę obecnych czasów zgodnie ze swoimi potrzebami oraz możliwościami.

            Aby przedszkole stało się miejscem jakim jest obecnie – a więc placówką świadczącą wysokiej jakości opiekę, wychowanie i kształcąca najmłodszych, a także przedszkolem które jest otwarte na wszystkich i kroczy z duchem czasu przeszło bardzo długą drogę: drogę czterdziestu lat zmian i rozwoju. 

            Uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach nastąpiło dnia 16 października    1978    roku. Przedszkolem  zarządzała  wówczas  Pani   dyrektor  Leokadia   Kuty. W placówce funkcjonowało, tak jak obecnie, 5 grup wiekowych. Pracowało 10 nauczycielek, 5 woźnych oddziałowych, 2 pomoce nauczycielki, 3 palaczy, intendentka i 4 kucharki. Pierwszymi pracownikami byli: Barbara Maciaszek, Maria Szulik, Barbara Sieniek, Zofia Grudka, Barbara Ciesielska, Danuta Prokop, Stanisława Kieliszek, Janina Grula, Elżbieta Cichecka, Elżbieta Adamczyk, Halina Sędziak, Janina Sągol, Maria Cudzewicz, Zofia Maśkiewicz, Wiesława Rudzińska, Ewa Bilska, Janina Komorowska, Bożena Malinowska, Janina Urbańska, Zofia Piotrowska, Stanisław Bliźniak, Janusz Jałowiecki, Kazimierz Walasek. Pierwsze lata to czas głównie czas tworzenia treści, metod i form wychowania przedszkolnego. W tamtych latach pieniądze można  było   spożytkować   według  potrzeb,  ale  z  powodu  braku  wielu  artykułów w sprzedaży, zgromadzenie niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu było zadaniem niezwykle trudnym. Pierwszej ekipie zatrudnionej w przedszkolu zawdzięczamy piękny, zielony, zadrzewiony teren wokół przedszkola.

            Rok 1985 przyniósł zmianę na stanowisku dyrektora. Została nim Pani   Danuta   Prokop. W czasie trwania jej kadencji doszło do restrukturyzacji placówki. Dużym przedsięwzięciem zrealizowanym przez panią dyrektor Danutę Prokop było doprowadzenie gazu do pionu żywieniowego i wymiana kuchni węglowej na gazową. Konkretnych wymiarów nabrał też program wychowania w przedszkolu i kierunku wykształcenia nauczycieli.

            Najdłużej zarządzającym przedszkolem dyrektorem była Anna Kawka, która stanowisko objęła, w drodze konkursu w 1992 r. i  piastowała je aż do roku 2011. Swoją pracę zapoczątkowała od unowocześnienia działalności przedszkola - remontem kotłowni, którą zamieniono z węglowej na gazową. W trakcie Jej kadencji dokonano również termomodernizacji całego budynku. Dzięki staraniom Pani Kawki przedszkole stało się placówką z grupami integracyjnymi –otwierając się na potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz dając wielkie nadzieje  i możliwości   zarazem   dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami i ich rodzicom.

       Jako pierwsze pracy z dziećmi niepełnosprawnymi podjęły się nauczycielki – pani Barbara Maciaszek i pani Halina Łukasik. Autorkami programu były: Ewa Winconek, Bożena Wasilewska, Mirosława Brasławska-Haque, Halina Łukasik  i Anna Kawka.

       Wprowadzenie   programu   integracyjnego   pociągnęło   za   sobą   potrzebę   dokształcenia
i doskonalenia kadry pedagogicznej, wspieranej w tych wysiłkach przez Panią Dyrektor.

Pani  Dyrektor Kawka bardzo dbała o jakość  kształcenia i promowanie w społeczeństwie przedszkolnym  dobrych nawyków oraz właściwych postaw. Udział  w programie został uwieńczony  uroczystością podsumowująca oraz  uzyskaniem Certyfikatu „Przedszkola promującego zdrowie”.

            Pani dyrektor zadbała również o nadanie imienia placówce. Na patronkę wybrana została wspaniała pisarka, autorka wielu pięknych utworów dla dzieci Maria Kownacka.
W październiku 1998r., w 20-tą rocznicę powstania, przedszkole otrzymało imię Marii Kownackiej. W tym czasie była to jedyna placówka przedszkolna w naszej gminie posiadająca swego patrona. Od tego czasu rokrocznie obchodzony jest w naszym przedszkolu Dzień Patrona –czcimy pamięć naszej Patronki, poznajemy bohaterów Jej utworów.

            Kolejnym   dyrektorem   Przedszkola   była   Anna   Oździńska.  Stanowisko  to piastowała
w latach 2011 -2016. W okresie tym Pani A. Oździńska kontynuowała wizję rozpoczętą przez 
Panią A. Kawkę - a więc integrację społeczną dzieci  z niepełnosprawnością i ich rodzin zarówno w pracy dydaktycznej jak  i podczas uroczystości przedszkolnych. Widząc ogromną potrzebę wsparcia zarówno dzieci  z niepełnosprawnością jak też rodziców, Pani A. Oździńska podjęła intensywne wysiłki mające na celu zwiększenie liczby grup integracyjnych oraz  wymiaru godzin pracy specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.

            Udało się również poszerzyć ofertę skierowaną do dzieci o nowe zajęcia dodatkowe takie jak: koło teatralne, koło rozwijające inwencję twórczą, zajęcia tańca współczesnego.

W ramach udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej utworzono nowy gabinet rehabilitacji ruchowej, a gabinety nauczycieli specjalistów wyposażono w  nowe pomoce edukacyjne, laptop  i programy multimedialne,  które podnosiły efektywność pracy terapeutycznej.

Pani dyrektor dokonała modernizacji pomieszczeń przedszkola -  przeprowadzono remont łazienek przy salach przedszkolnych oraz dodatkowo zaadaptowano pomieszczenie  na cele sanitarne. Zakupiono nowe  krzesełka i stoliki dla dzieci oraz biurka dla nauczycieli i nowe meble do szatni.

W roku 2013/2014  przebudowano drzwi i schody ewakuacyjne na zewnątrz budynku.

Postawiono pierwszy krok w kierunku wymiany instalacji elektrycznej i dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców został opracowany plan oraz wycena.

Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i społeczny dzieci stała się inspiracją do uczestnictwa w programie Nasze Przedszkole w Ruchu”, którego głównym założeniem było uaktywnienie ruchu, rekreacji  i aktywności fizycznej wśród jak najszerszej grupy dzieci w wieku przedszkolnym , jak również kształtowanie nawyków prozdrowotnych i aktywnego spędzania wolnego czasu.  W tym kresie placówka wzięła również udział w realizowanym w ramach Priorytetu III –”Wysoka jakość systemu oświaty” projekcie  Kompleksowe  wspomaganie  szkół i przedszkoli”. Udział został potwierdzony Certyfikatem, a nauczyciele pozyskali nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

Obecnie dyrektorem -od września 2016 roku -jest Pani Anna Pośpiech wieloletni pracownik przedszkola. Choć od czasu objęcia przez nią stanowiska minęły zaledwie dwa lata, efekty Jej zarządzania są doskonale widoczne.

Wszystkie grupy funkcjonujące w przedszkolu są grupami integracyjnymi. Oferta skierowana  do  dzieci  jest  interesująca  i  pozwala  na  rozwijanie  kompetencji  i  zainteresowań,
a więc w pełni zaspokaja potrzeby wychowanków. Funkcjonują koła zainteresowań: tańca ludowego  i współczesnego, koło inwencji twórczej, koło teatralne oraz koło naukowe matematyczne.

W   zakresie   zarządzania  Pani  dyrektor  podjęła  trud  wymiany  instalacji  elektrycznej w całym budynku  oraz wymiany podłogi w holu przedszkola oraz doposażyła
i unowocześniła plac zabaw.

Dbając o nieustanne dokształcanie nauczycieli Pani Dyrektor przystąpiła do programu

e-learningowego podnoszącego kwalifikacje kadry pedagogicznej  „EduAkcja”. Przedszkole posiada certyfikat Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie „Przedszkole uczące się”.

Podczas zajęć i imprez realizujemy treści profilaktyki uzależnień i wspieramy środowisko rodzinne naszych wychowanków.

W naszej placówce na szeroką skalę udzielana jest  pomoc psychologiczno-pedagogiczna przez pracujących nauczycieli specjalistów.

Krocząc z duchem czasu Pani Dyrektor wyposażyła placówkę w sprzęt multimedialny, dzięki czemu przedszkole aktywnie wykorzystuje technologię informacyjno –komunikacyjną.

Przedszkole ściśle współpracuje z Poradnią Pedagogiczno -Psychologiczną w Rykach, początkowo kierowanej przez Pania Alicję Kuchnio, a obecnie pod kierunkiem Pani Mirosławy Brasławskiej  -  Hoque.   Możemy   liczyć   na   wsparcie   i   konsultacje   szczególnie   związane z trudnościami i potrzebami dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami. 

W przekazywaniu wiedzy i dobrych praktyk przedszkolakom  pomocą służy nam Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Funkcjonowanie naszego przedszkola na wysokim poziomie i świadczenie usług wysokiej jakości wiąże się z potrzebą ciągłego doposażenia oraz unowocześniania. W zwalczaniu kłopotów finansowych pomagają nam sponsorzy - ludzie o dobrej woli i otwartych sercach. To dzięki nim udało nam się zgromadzić sprzęt rehabilitacyjny i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola rozumie potrzebę nie tylko utrzymania, ale stałego podnoszenia poziomu placówki. Stąd stosowane, zarówno w pracy z dziećmi, jak i z rodzicami, nowatorskie metody, imprezy i spotkania popołudniowe, stałe zajęcia z rytmiki i tańca współczesnego oraz języka angielskiego.

Naszą misją jest szerzenie w społeczeństwie idei integracji. Temu celowi służył festyn dla lokalnej społeczności pod hasłem „Dzień Godności”. Dzień Godności po raz pierwszy został zorganizowany 7 czerwca 2003 r. na placu przedszkolnym przy współudziale z Miejskim Centrum Kultury i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo i zgromadził wielu mieszkańców naszego miasta. Planujemy kolejne imprezy plenerowe z udziałem  rodziców,  gości i całej społeczności lokalnej rozumiejącej ideę integracji.

Przez cztery dekady istnienia przedszkole zmieniało i rozwijało się. Jego obecny kształt zawdzięczamy wszystkim dotychczasowym pracownikom placówki.
Staramy się iść z duchem czasu i korzystać z coraz to nowszych osiągnięć cywilizacji.

 

 

Jadłospis

JADŁOSPIS TYGODNIOWY

 PONIEDZIAŁEK  14.01.2019

Śniadanie: bułka graham, ser żółty, pomidor, kawa mleczna /1,7/

Obiad:  zupa ogórkowa, ryż ze śmietaną i prażonym jabłkiem /7,9/

Podwieczorek:  chleb mazowiecki, kiełbasa żywiecka, papryka, herbata owocowa /1/

WTOREK   15.01.2019

Śniadanie: bułka graham z masłem, płatki kukurydziane na mleku, owoce /1,7/

Obiad:  zupa kalafiorowa, gulasz z kaszą jęczmienną, buraczki, sok jabłkowy/7,9/

Podwieczorek:  drożdżówka z jogurtem, herbata owocowa /1,7/

ŚRODA   16.01.2019

Śniadanie:  bułka graham, jajecznica ze szczypiorem, kawa mleczna/1,3,7/

Obiad:   zupa fasolowa, kopytka, surówka z kapusty kiszonej, owoce, kompot porzeczkowy  /1,3,7,9/

Podwieczorek:  chleb z ziarnami, szynka drobiowa, ogórek, herbata /1/

CZWARTEK   17.01.2019

Śniadanie:  bułka graham, masło orzechowe, owoce, mleko /1,7,8/

Obiad:  zupa ryżowa, kotlet z piersi kurczaka, ziemniaki, surówka z kapusty pekińskiej, woda z cytryną /1,3,9/

Podwieczorek:   kasza manna na mleku z sokiem, mandarynka /7/

PIĄTEK  18.01.2019

Śniadanie:  chleb ze słonecznikiem, szynka wędzona, papryka, kakao  /1,7/

Obiad:    barszcz biały z kiełbasą, makaron z truskawkami, kompot aroniowy/1,7,9/

Podwieczorek:  bułka wrocławska, sałatka rybna, herbata owocowa  /1,4/

Alergeny

          

             Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011  w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,  które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową. W związku  z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu jaki zawiera to danie.

Oznaczenia alergenów występujących w posiłkach:

1 - Zboża zawierające gluten;

2 - Skorupiaki i produkty pochodne;

3  - Jaja i produkty pochodne;

4 - Ryby i produkty pochodne;

5 - Orzeszki ziemne (arachidowe);

6 - Soja i produkty pochodne;

7 - Mleko i produkty pochodne;

8 – Orzechy;

9 - Seler i produkty pochodne;

10 - Gorczyca i produkty pochodne;

11 - Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12 -  Dwutlenek siarki;

13 – Łubin;

14 – Mięczaki

          * Zgodnie z informacjami od producentów oznaczony * produkt może zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy. Podobnie jak używane do przygotowania posiłków przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, zioła prowansalskie, papryka słodka, cukier wanilinowy. W wędlinach zakupionych od producenta śladowo mogą wystąpić: soja, gluten, seler.

Programy i kadra

W przedszkolnym zestawie programów edukacyjnych znajdują się między innymi: 

Jesteśmy jedynym przedszkolem w powiecie, które posiada grupy integracyjne. Naszą misją jest szerzenie idei w środowisku lokalnym. Pracę opieramy na podstawach programowych MEN oraz na programach autorskich.

 

Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo

1.

Nasze przedszkole

W.Żaba- Żabińska

Mac Edukacja

2.

Od przedszkolaka do pierwszaka

J. Broda

WSiP

3.

Zanim będę uczniem - program dla dzieci 3,4 i 5-letnich 

E. Tokarska, J. Kopała

PWN

4.

Od zabawy do nauki

A.Pawłowska- Niedbała,D.Sikora- Banasik, D. Kucharska, J. Święcicka, E.Wilkas

Nowa Era

5.

Program edukacji ekologicznej „Eko”

D. Siwek

Program własny

6.

Kochamy Dobrego Boga

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

7.

Bawimy się w teatr

M. Ziemska, E. Tomaszek

Program własny

 

Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli i specjalistów, którzy zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci wspierają ich rozwój i wychowanie. W skład zespołu wchodzą:

 

Dyrektor placówki: Anna Pośpiech

 

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 

 • Anna Kawka,

 • Ewa Winconek,

 • Elżbieta Tomaszek,

 • Dorota Wąsik,

 • Małgorzata Ziemska,

 • Joanna Gąska,

 • Anna Kryczka,

 • Dorota Siwek.

 • Agata Kuchnio,

 • Monika Kierzkowska,

 • Anna Skomra,

 • Anna Oździńska,

 • Edyta Osial,

 • Aleksandra Pawlak

 

 

2. Specjaliści:

 

 • pedagog specjalny -Agata Gajewska,

 • neurologopeda -Małgorzata Chmielewska,

 • psycholog -Anna Skomra,

 • rehabilitant -Ewa Wojewoda.

 

3. Wspierają nas prowadzący zajęcia dodatkowe:

 

 • angielski – Aleksandra Pawlak

 • religia - Teresa Boman,

 • tańce ludowe -Joanna Gąska,

 • koło teatralne- Agata Gajewska, Monika Kierzkowska, Ewa Winconek,

 • zajęcia ekspresji twórczej - Joanna Gąska,
 • koło  matematyczne - Dorota Siwek, Aleksandra Pawlak.